متن عربی و ترجمه قرآن

اگر برای برنامه‌نویسی یا کارهای مشابه به متن قرآن و ترجمه آن نیاز دارید، مطالب زیر را دنبال کنید:

۱- متن قرآن به انضمام متن ترجمه به ده‌ها زبان زنده دنیا

(معرفی جامع‌ترین نرم افزار قرآنی: ذکر)

۲- بخش منابع سایت tanzil.net

۳- QuranDoc